Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

GRUPA INICJATYWY TURYSTYCZNEJ SEZESKO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę:

GRUPA INICJATYWY TURYSTYCZNEJ SEZESKO

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem

 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej zaś siedzibą miasto Góra.
 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy swoich członków.

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Uznając prawo każdej osoby do życia w czystym środowisku oraz dostępu do aktywnego wypoczynku Stowarzyszenie wyznacza sobie misję wpływania na poprawę stanu środowiska naturalnego, ochrony przyrody i zdrowia człowieka a także rozwój turystyki i wspieranie aktywnych form wypoczynku. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na rzecz ogółu społeczności.

Stowarzyszenie określa sobie następujące cele:

 1. Rozwój turystyki oraz wspieranie i organizowanie aktywnych form wypoczynku
 2. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji i sportu
 3. Podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego
 4. Integrowanie lokalnej społeczności w działaniach na rzecz ochrony środowiska, turystyki i sportu
 5. Inicjowanie lokalnych, regionalnych oraz ponadregionalnych przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych i kulturalno-oświatowych.
 6. Popularyzacja wiedzy historycznej i przyrodniczej
 7. Podnoszenie świadomości ekologicznej ludności

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 1. Budowa centrum wypoczynku i edukacji ekologicznej.
 2. Popieranie inicjatyw w zakresie turystyki i edukacji historycznej i ekologicznej.
 3. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
 4. Tworzenie podmiotów dla prowadzenia działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na realizację zadań statutowych.
 5. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego.
 6. Informowanie członków o działaniach Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności prasowej wydawniczej i innej medialnej.
 7. Powoływanie odpowiednich grup dla realizacji celów statutowych.
 8. Inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Stowarzyszenia.
 9. Działanie na rzecz rozwoju swoich członków.
 10. Prowadzenie różnych form działalności charytatywnej.
 11. Udział w działalności organizacji międzynarodowych, zwłaszcza ekologicznych i propagujących aktywne formy wypoczynku z krajów Unii Europejskiej oraz Państw mających przystąpić do Unii Europejskiej.
 12. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 13. Promowanie technik i nowych rozwiązań proekologicznych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE PRAWA – OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. Zwyczajnych
  2. Wspierających
  3. Honorowych
 3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
  1. złoży deklarację członkowską na piśmie
  2. przedstawi pozytywną opinię trzech członków stowarzyszenia
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 8. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz stowarzyszenia
  2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia.
  3. udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
  4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
  2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
  2. Wykluczenia przez Zarząd
  • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
  • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
  • na pisemny wniosek pięciu członków stowarzyszenia

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sadu

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykle większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzą tym przysługuje prawo kadencji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 2 członków pochodzących z wyboru.
 3. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 5 lat jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. Uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
  2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Wybór Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
  4. Ustalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia
  5. Nadanie godności członka honorowego.
  6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
  7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  8. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych.
  9. Uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia
  10. Kwitowanie rocznej działalności Stowarzyszenia
  11. Odwołanie Zarządu Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej 2/3 ilością głosów.
  12. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek, co najmniej 10 członków zwyczajnych
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
  2. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
  3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
  4. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z działalności.
  5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń
  6. Opracowanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia.
  7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków i wspierających.
  8. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami na tle działalności Stowarzyszenia.
 6. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie zgodne z realizowanym projektem.
 7. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli nadzoru Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 8. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji nie mogą:
  1. być członkami organu zarządzającego
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
  3. być w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia
 9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.
 10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
  2. Występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądanie wyjaśnień.
  3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA

 1. Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia pochodzą:
  1. Ze składek członkowskich
  2. Z darowizn, dotacji, spadków i zapisów
  3. Z wpływów z zysków podmiotów prawnie związanych ze Stowarzyszeniem.
  4. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  1. Z dzierżaw i najmu nieruchomości oraz innych środków trwałych, a także praw i licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych będących własnością Stowarzyszenia.
  2. Z nagród.
  3. Ze zbiórek publicznych.
 1. Majątkiem Stowarzyszenia jest także prawo do logo Stowarzyszenia oraz innych symboli, które zostaną zastrzeżone uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Środki finansowe, jakimi dysponuje Stowarzyszenie a także pozostały majątek są przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.